Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Bubbles ‘n’ Bites

KvK Leeuwarden 1075847

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BUBBLES ‘N’ BITES zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. 


1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BUBBLES ‘N’ BITES worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bubbles ‘n’ Bites ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van BUBBLES ‘N’ BITES zijn vrijblijvend en BUBBLES ‘N’ BITES behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BUBBLES ‘N’ BITES. BUBBLES ‘N’ BITES is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. BUBBLES ‘N’ BITES zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door BUBBLES ‘N’ BITES opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte voor een wijnbestelling is 6 flessen. Wijnbestellingen kunnen alleen per eenheden van 6 flessen geplaatst worden. De prijzen van de wijnen in de webshop van Bubbles ‘n’ Bites zijn inclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. Voor wijnbestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen en voor bestellingen van andere artikelen dan wijn, gelden afwijkende, nader door BUBBLES ‘N’ BITES vast te stellen bezorgkosten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW .

4.2 Betaling geschiedt per IDEAL. 

4.3 Betaling kan ook geschieden middels facturatie. Dit kan alleen na uitdrukkelijke overeenstemming met BUBBLES ‘N‘ BITES. Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BUBBLES ‘N’ BITES bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien BUBBLES ‘N’ BITES haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BUBBLES ‘N’ BITES gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BUBBLES ‘N’ BITES verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u BUBBLES ‘N’ BITES daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BUBBLES ‘N’ BITES de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan BUBBLES ‘N’ BITES te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BUBBLES ‘N’ BITES, dan wel tussen BUBBLES ‘N’ BITES en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BUBBLES ‘N’ BITES, is BUBBLES ‘N’ BITES niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BUBBLES ‘N’ BITES.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BUBBLES ‘N’ BITES in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat BUBBLES ‘N’ BITES gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan BUBBLES ‘N’ BITES schriftelijk opgave doet van een adres, is BUBBLES ‘N’ BITES gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan BUBBLES ‘N’ BITES schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres.

9.2 Wanneer door BUBBLES ‘N’ BITES gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BUBBLES ‘N’ BITES deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 BUBBLES ‘N’ BITES is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 BUBBLES ‘N’ BITES behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.